مدیر روابط عمومی

نام و نام خانوادگی

سطح تحصیلات

سمت

محل اشتغال

بهرام میرزایی

کارشناس ارشد مدیریت

مدیریت حراست

دفتر حراست واحد  دانشگاهی

صادق اسلامجو

کارشناس ارشد مدیریت

کارشناس اسناد و مدارک محرمانه

دفتر حراست واحد  دانشگاهی

محمد علی داودی فرد

کارشناس ارشد مدیریت

کارشناس موضوعی

دفتر حراست واحد  دانشگاهی

صابر منصوری

کارشناس حسابداری

متصدی امور دفتری

دفتر حراست واحد  دانشگاهی

حامد بوربور

کارشناس کشاورزی

کارشناس حراست پردیس قرچک

پردیس قرچک

مهدی اکبری

کارشناس تاریخ

مسئول حراست آموزشکده سما

آموزشکده عالی سما ورامین

جواد عظیمی

فوق دیپلم تربیت بدنی

مسئول حفاظت فیزیکی

دفتر حراست واحد  دانشگاهی